عنوان دوره: پیش دبستان ( پسرانه)
پیش دبستان ( پسرانه)
نام استاد: سرکار خانم نژاد حاجی
محل برگزاری: سالن زیر زمین
تعداد کلاسهای این دوره: 130 جلسه
تاریخ شروع دوره: مهرماه 1398
تاریخ پایان دوره: اردیبهشت 1398
ساعات برگزاری دوره: شنبه تا چهارشنبه 8 الی 11/30
توضیحات: با مدیریت خانم سعیده رقیمی ، متخصص و روان شناس کودک / کمک مربیان سرکار خانم جعفرنژاد و سرکار خانم پور کاظم