بازگشایی مجدد
بازگشایی مجدد

تاریخ انتشار :۱۳۹۹/۰۷/۰۱
بازگشایی مجدد

بازگشایی مجدد جلسات صبح جمعه


بازگشایی محدود کلاس‌های آموزشی مؤسسه قرآنی احسن الحدیث

 در پی بازگشایی محدود مراکز آموزشی، مؤسسه قرآنی احسن الحدیث تصمیم به  بازگشایی تدریجی برخی از کلاس‌های آموزشی  دارد.

 که در رأس آنها کلاس‌های روز جمعه و  بازگشایی جلسه آموزش تخصصی تجوید قرآن کریم با حضور استاد سیدمحسن موسوی بلده می‌باشد.

کلاس های آموزشی اساتید محترم، آقایان وادی‌پور، خراسانی و مرتضایی برگزار می‌شود.

کلیه کلاس ها با رعایت طرح فاصله گذاری اجتماعی و رعایت پروتکل های بهداشتی و ضدعفونی دست ها قبل ورود به کلاس و همچنین ضد عفونی محیط کلاسها دایر خواهد شد. 

شرکت کنندگان ملزم به حضور با ماسک و دستکش هستند.