عنوان دوره: تجوید عالی
تجوید عالی
نام استاد: استاد سید محسن موسوی بلده
محل برگزاری: سالن اصلی
تعداد کلاسهای این دوره: 12 جلسه
تاریخ شروع دوره: 1398/1/19
تاریخ پایان دوره: 1398/12/23
ساعات برگزاری دوره: جمعه 8 الی 12/30
توضیحات: حضور در این دوره رایگان می باشد.