عنوان دوره: مهد مقدماتی 8 ترم 1
مهد مقدماتی 8 ترم 1
نام استاد: خانم دادصفت
محل برگزاری: طبقه سوم
تعداد کلاسهای این دوره: 20 جلسه
تاریخ شروع دوره: آذر 97
تاریخ پایان دوره: دی 97
ساعات برگزاری دوره: دوشنبه و چهارشنبه 15 الی 17/30
توضیحات: هزینه دوره 140/000 تومان