عنوان دوره: مهد مقدماتی 9 ترم 1
مهد مقدماتی 9 ترم 1
نام استاد: خانم صفری
محل برگزاری: سالن میانی
تعداد کلاسهای این دوره: 12 جلسه
تاریخ شروع دوره: دی97
تاریخ پایان دوره: بهمن 97
ساعات برگزاری دوره: شنبه و دوشنبه و چهارشنبه 9/15 الی 12/15
توضیحات: هزینه دوره ماهیانه 120/000 تومان