عنوان دوره: روخوانی مقدماتی
روخوانی مقدماتی
نام استاد: خانم پریاری
محل برگزاری: طبقه سوم
تعداد کلاسهای این دوره: 16 جلسه
تاریخ شروع دوره: آذر 97
تاریخ پایان دوره: اسفند 97
ساعات برگزاری دوره: یکشنبه و سه شنبه 15/30 الی 16/30
توضیحات: هزینه دوره 80/000 تومان