عنوان دوره: حفظ خردسالان
حفظ خردسالان
نام استاد: سرکار خانم صفری
محل برگزاری: طبقه وسط
تعداد کلاسهای این دوره: 20 جلسه
تاریخ شروع دوره: آذر 97
تاریخ پایان دوره: اسفند 97
ساعات برگزاری دوره: شنبه ها و چهارشنبه ها 16/30 الی 17/30
توضیحات: هزینه دوره 80/000 تومان