عنوان دوره: حفظ ابتدایی
حفظ ابتدایی
نام استاد: سرکار خانم صفری
محل برگزاری: طبقه سوم
تعداد کلاسهای این دوره: 20 جلسه
تاریخ شروع دوره: 15 مهرماه 97
تاریخ پایان دوره: 15 اسفند 97
ساعات برگزاری دوره: شنبه ها و چهارشنبه ها 15/30 الی 16/30
توضیحات: حفظ جز 30 با روش های ویژه و جذاب هزینه دوره 80/000 تومان