عنوان دوره: مفاهیم قرآن 8
مفاهیم قرآن 8
نام استاد: خانم فرزین
محل برگزاری: طبقه سوم
تعداد کلاسهای این دوره: 20 جلسه
تاریخ شروع دوره: 4 مهرماه 97
تاریخ پایان دوره: 15 اسفند 97
ساعات برگزاری دوره: چهارشنبه 8/30 الی 10
توضیحات: هزینه دوره 150/000 تومان