عنوان دوره: حفظ قرآن
حفظ قرآن
نام استاد: خانم صریحی نژاد
محل برگزاری: طبقه سوم
تعداد کلاسهای این دوره: 20 جلسه
تاریخ شروع دوره: 10 مهرماه 97
تاریخ پایان دوره: 15 اسفند 97
ساعات برگزاری دوره: چهارشنبه 12/30 الی 14
توضیحات: هزینه دوره 120/000 تومان