عنوان دوره: مفاهیم قرآن 1
مفاهیم قرآن 1
نام استاد: خانم فرزین
محل برگزاری: طبقه سوم
تعداد کلاسهای این دوره: 20 جلسه
تاریخ شروع دوره: 16 مهرماه 97
تاریخ پایان دوره: 20 اسفند 97
ساعات برگزاری دوره: دوشنبه 10/30 الی 12
توضیحات: هزینه دوره 110/000 تومان می باشد.