عنوان دوره: روخوانی 1
روخوانی 1
نام استاد: خانم صالحان
محل برگزاری: طبقه سوم
تعداد کلاسهای این دوره: 20 جلسه
تاریخ شروع دوره: 30 مهرماه 97
تاریخ پایان دوره: 20 اسفند 97
ساعات برگزاری دوره: دوشنبه 8/30 الی 10
توضیحات: هزینه دوره 110/000 تومان می باشد.