عنوان دوره: مهد مقدماتی
مهد مقدماتی
نام استاد: خانم نژاد حاجی
محل برگزاری: سالن زیر زمین
تعداد کلاسهای این دوره: 20 جلسه
تاریخ شروع دوره: آذر 97
تاریخ پایان دوره: دی 97
ساعات برگزاری دوره: شنبه و چهارشنبه 14 الی 16/30
توضیحات: هزینه دوره 1/400/000 ریال