عنوان دوره: چرتکه
چرتکه
نام استاد: خانم عابدین
محل برگزاری: سالن زیر زمین
تعداد کلاسهای این دوره: 12 جلسه
تاریخ شروع دوره: آذر 97
تاریخ پایان دوره: دی 97
ساعات برگزاری دوره: دوشنبه 18 الی 19
توضیحات: هزینه دوره 900/000 ریال