عنوان دوره: چرتکه 5 ترم 2
چرتکه 5 ترم 2
نام استاد: خانم عابدین
محل برگزاری: سالن زیر زمین
تعداد کلاسهای این دوره: 8 جلسه
تاریخ شروع دوره: 1 مهرماه 1397
تاریخ پایان دوره: 30 آبان 1397
ساعات برگزاری دوره: دوشنبه 17 الی 18
توضیحات: هزینه دوره 900/000 ریال