عنوان دوره: پیش دبستان ( دختران)
پیش دبستان ( دختران)
نام استاد: خانم مرادی
محل برگزاری: سالن وسط
تعداد کلاسهای این دوره: 130 جلسه
تاریخ شروع دوره: مهرماه 1397
تاریخ پایان دوره: اردیبهشت 1397
ساعات برگزاری دوره: شنبه تا چهارشنبه 8/30 الی 11/30
توضیحات: شهریه معادل 1/850/000 تومان