عنوان دوره: حفظ نوجوانان
حفظ نوجوانان
نام استاد: استاد ربانی
محل برگزاری: سالن زير زمين
تعداد کلاسهای این دوره: 12 جلسه
تاریخ شروع دوره: 9 آذر 97
تاریخ پایان دوره: 26 بهمن 97
ساعات برگزاری دوره: چهارشنبه 18/30 الی 20
توضیحات: هزینه کل دوره ( سه ماهه ) 800/000 ریال