عنوان دوره: طرح بشری پیش نیاز دوره حفظ
طرح بشری پیش نیاز دوره حفظ
نام استاد: استاد کرامتی
محل برگزاری: کلاس شماره 2
تعداد کلاسهای این دوره: 12 جلسه
تاریخ شروع دوره: 1397/6/2
تاریخ پایان دوره: 1397/9/2
ساعات برگزاری دوره: جمعه 11/00 الی 12/30
توضیحات: هزینه کل دوره ( سه ماهه ) 800/000 ریال