عنوان دوره: حفظ نوجوانان
حفظ نوجوانان
نام استاد: استاد ربانی
محل برگزاری: سالن زیر زمین
تعداد کلاسهای این دوره: 12 جلسه
تاریخ شروع دوره: 1397/6/2
تاریخ پایان دوره: 1397/9/2
ساعات برگزاری دوره: چهارشنبه 18/30 الی 20/00
توضیحات: هزینه کل دوره ( سه ماهه ) 800/000 ریال