عنوان دوره: تقلید عبدالباسط
تقلید عبدالباسط
نام استاد: استاد خراسانی
محل برگزاری: سالن طبقه دوم
تعداد کلاسهای این دوره: 12 جلسه
تاریخ شروع دوره: 1397/6/2
تاریخ پایان دوره: 1397/9/2
ساعات برگزاری دوره: جمعه 9/30 الی 11/00
توضیحات: هزینه کل دوره ( سه ماهه ) 800/000 ریال