عنوان دوره: تجوید 3 الف
تجوید 3 الف
نام استاد: استاد عباسی
محل برگزاری: کلاس شماره 1
تعداد کلاسهای این دوره: 12 جلسه
تاریخ شروع دوره: 1397/7/2
تاریخ پایان دوره: 1397/9/2
ساعات برگزاری دوره: جمعه 9/30 الی 11/00
توضیحات: هزینه کل دوره ( سه ماهه ) 800/000 ریال