عنوان دوره: تجوید 1
تجوید 1
نام استاد: استاد حسینی
محل برگزاری: كلاس شماره 3
تعداد کلاسهای این دوره: 12 جلسه
تاریخ شروع دوره: 9 آذر 97
تاریخ پایان دوره: 26 بهمن 97
ساعات برگزاری دوره: جمعه 8/30 الی 10
توضیحات: هزینه کل دوره ( سه ماهه ) 800/000 ریال